Unsere Leiterschaft

Hauptleiter

Diakonisse Justa Silverio

Diakon Patrick Melo Pinto

Obreiros

Diakonisse Delfina Gourgel Costa

Diakonisse Fabia Sena de Assis

Diakonisse Jaqueline Soares

Diakon Alberto Jose de Melo

Diakon Isac Simone

Missionarin Teresa Mateus