Unsere Leiterschaft

Diakon Patrick Melo Pinto

Lokaler Pastor

Diakonisse

Delfina Gourgel Costa

Diakonisse

Fabia Sena de Assis

Diakonisse

Jaqueline Soares

Diakonisse

Justa Silverio

Diakon

Alberto Jose de Melo

Diakon

Isac Simone

Missionarin

Teresa Pinto Mateus